ท่องเที่ยวฯเดินหน้ายุทธศาสตร์เน้นเชิงคุณภาพ

ท่องเที่ยวฯเดินหน้ายุทธศาสตร์เน้นเชิงคุณภาพ

ท่องเที่ยวฯเดินหน้ายุทธศาสตร์เน้นเชิงคุณภาพ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 เน้นเชิงคุณภาพ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายในงานสัมมนาโครงการ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาว่า สำหรับความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ได้มีการนำเข้า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว โดยแผนดังกล่าวมีการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ รวมถึงแผนการบูรณาการเพื่อปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ทั้งนี้รายได้จากการดำเนินยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวนั้น ได้มีการมุ่งเน้น 3 ส่วนแรกคือ การสร้างสมดุล ด้านการท่องเที่ยว ทั้งอุปสงค์และอุปทาน การกระจายตัวนักท่องเที่ยวทางด้านจำนวนและระยะเวลา ส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกว่า 4 ล้านคน ในปัจจุบัน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และส่วนที่ 3 คือการเพิ่มการบริหารจัดการเชิงนโยบายกับ 35 หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถบูรณาการและเข้าถึงหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook