ตลท.จับมือพันธมิตร เดินหน้าขยายช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวม

ตลท.จับมือพันธมิตร เดินหน้าขยายช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวม

ตลท.จับมือพันธมิตร เดินหน้าขยายช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวม
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาคธุรกิจกองทุนรวมร่วมพัฒนาระบบงาน เพื่อช่วยขยายช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวมที่มีคุณภาพ สะดวกและกว้างขวาง คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในต้นปี 2560

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายหลังจากการลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวม กับภาคธุรกิจกองทุนรวมกว่า 40 แห่ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานการทำงานในกระบวนการจัดจำหน่ายกองทุนรวม และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานโดยใช้มาตรฐานจากการระดมสมองของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมกองทุนรวม เพื่อให้ประชาชนลงทุนในกองทุนรวมได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และจะมีการทดสอบระบบร่วมกับผู้เกี่ยวข้องภายในปีนี้

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ระบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้นจัดว่าเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติและเป็นก้าวสำคัญของภาคตลาดทุน สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย

ระบบนี้จะช่วยลดภาระด้านระบบปฏิบัติการของบริษัทจัดการลงทุนและบริษัทนายหน้าจัดจำหน่ายกองทุน ส่งผลให้ผู้ให้บริการในภาคธุรกิจกองทุนรวมสามารถมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านคำแนะนำและการวางแผนการลงทุน และการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานในกระบวนการจัดจำหน่ายที่หลายภาคส่วนต้องการ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า ระบบงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้นร่วมกับภาคธุรกิจกองทุนรวมจะอำนวยความสะดวกอย่างมากให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนรวมที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของภาคธุรกิจกองทุนรวม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยด้วย

ภาคธุรกิจกองทุนรวมจึงยินดีให้การสนับสนุน เพื่อให้ระบบงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่ต้องการเข้าถึงกองทุนรวม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าถึงกองทุนรวมผ่านช่องทางของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน ฯลฯ จะยังคงใช้ช่องทางเดิมได้ตามปกติ

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิต และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง มีความประสงค์จะใช้ระบบงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้นในการจัดจำหน่ายกองทุนรวม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนรวมได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าระบบจะเริ่มให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560