ธ.ก.ส.ลุยช่วยSMEsภาคหนือ เผยอัดฉีดเงินแล้ว 2 หมื่นล. 1.28 หมื่นราย

ธ.ก.ส.ลุยช่วยSMEsภาคหนือ เผยอัดฉีดเงินแล้ว 2 หมื่นล. 1.28 หมื่นราย

ธ.ก.ส.ลุยช่วยSMEsภาคหนือ เผยอัดฉีดเงินแล้ว 2 หมื่นล. 1.28 หมื่นราย
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส.ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จ.ลำปาง มุ่งเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรจากเกษตรปฐมภูมิสู่เกษตรอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน ระบุอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ภาค SME เกษตรแล้ว 12,879 ราย วงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท


วันนี้ (25 กันยายน 2559) ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ.ลำปาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดงาน “การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ17 จังหวัด” โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด

นายสมคิดกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร ให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับตัวเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในภาคชนบทเพิ่มมากขึ้น


นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส ได้ขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร (SMAEs) เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้า โดยพัฒนาขีดความสามารถความรู้ด้านการผลิต การตลาดอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ภายหลังเปิดโครงการในระดับประเทศไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและกำหนดจัดเปิดตัวขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEเกษตร ทั่วประเทศ 4 ครั้ง ได้ดำเนินการแล้วในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

ทั้งนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในเขตภาคเหนือ จัดงานเปิดตัวขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อสร้างความพร้อมและรวมพลังในการขับเคลื่อนแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน


ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการตามที่รัฐบาลมอบหมายโดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน พัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน และการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร


โดย ธ.ก.ส. กำหนดวงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตั้งแต่ปีที่ 1-7 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคาร ธ.ก.ส. เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ล่าสุด ณ วันที่ 18 กันยายน 2559 มีเกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 12,879 ราย สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรแล้วในวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยทั่วประเทศให้เป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร หรืออย่างน้อย 1 ตำบล ต้องมีผู้ประกอบการ SME เกษตร 1 ราย ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เกษตรกรหรือชุมชนใด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถติดต่อที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ