ธ.ก.ส.เปิดขายสลากออมทรัพย์ ชุดที่ 3 หน่วยละ100 บ.19 ก.ย.59 นี้

ธ.ก.ส.เปิดขายสลากออมทรัพย์ ชุดที่ 3 หน่วยละ100 บ.19 ก.ย.59 นี้

ธ.ก.ส.เปิดขายสลากออมทรัพย์ ชุดที่ 3 หน่วยละ100 บ.19 ก.ย.59 นี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส.เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ชุดที่ 3 หน่วยละ 100 บาท จำนวน 600 ล้านหน่วย วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ฝากครบ 3 ปีรับดอกเบี้ยหน่วยละ 1.25 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 สูงถึง 10 ล้านบาท เปิดขาย 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป


นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในปีบัญชี 2559 สลากออมทรัพย์ทวีสินและบัตรเพิ่มทรัพย์ที่จะทยอยครบกำหนด จำนวน 3 ชุด ประกอบไปด้วย บัตรเพิ่มทรัพย์ชุดที่ 8 ชุดที่ 9 และสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดขวัญแผ่นดิน ซึ่งจะครบกำหนดถอนคืน รวมจำนวนเงิน 42,274 ล้านบาท ธ.ก.ส.จึงได้เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดที่ 3 วงเงิน 60,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่ครบกำหนดในปีบัญชี 2559


โดยสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดที่ 3 จะเปิดรับฝาก 60 หมวด หมวดละ 10 ล้านหน่วย รวม 600 ล้านหน่วย รับฝากหน่วยละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 ล้านบาท เริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมของทุกปีออกรางวัลในวันที่ 17 และออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ตุลาคม 2559 โดยจะหยุดรับฝากในวันที่ออกรางวัลของทุกเดือน สำหรับผู้ที่ฝากสลากภายในวันที่ 15 ของเดือน จะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัลทั้งหมด 36 ครั้ง มีอายุการรับฝาก 3 ปี และครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่รับฝาก


ทั้งนี้ผู้ที่ฝากสลากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 1.25 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.42 ต่อปี ส่วนผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าส่วนลดจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย ผู้ที่ถูกเงินรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสูงถึง 10,000,000 ล้านบาท รวมเงินรางวัลที่จ่ายให้ผู้ถูกสลากในแต่ละงวดทั้งสิ้น 1,268,040 รางวัล เป็นเงินรางวัล 90,380,000 บาท ปัจจุบัน ธ.ก.ส.มีเงินฝากในรูปแบบสลากรวมทั้งสิ้น 243,464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.04 ของเงินฝากรวม