ซันไชน์ฯ ขายหุ้น GEN-MIDA

ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส ขายหุ้น GEN ออก 8.58% ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น ขายออก 4.2% และ MIDA ขายออก 6.19% สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEN) โดย บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/12/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 12.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEN) โดย บมจ. ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่นซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21/12/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.47% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ รวมทั้งได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEN) โดย บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท (MIDA) ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/12/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!