ธ.ก.ส.จับมือ จัดหางาน หนุนแรงงานไทยไปทำงานตปท.

ธ.ก.ส.จับมือ จัดหางาน หนุนแรงงานไทยไปทำงานตปท.

ธ.ก.ส.จับมือ จัดหางาน หนุนแรงงานไทยไปทำงานตปท.
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส. ร่วมลงนามกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หนุนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พร้อมสานต่ออาชีพ ผ่านสินเชื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแรงงานไทยหลังกลับจากทำงานต่างประเทศ ต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย เผยปีที่ผ่านมาสนับสนุนเกษตรกรและครอบครัวไปทำงานต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพเสริม จำนวน 96,064 ราย เป็นวงเงินสินเชื่อมากกว่า 12,686 ล้านบาท

วันนี้ (14 กันยายน 2559) ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ โดยมี นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.และนายประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้ร่วมลงนาม


นายอารักษ์กล่าว่า กรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับ ธ.ก.ส.เพื่อสนับสนุนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ ให้ได้รับการดูแลในเรื่องการจ้างงานและผลตอบแทนที่เป็นธรรม ได้รับสวัสดิการและมีความเป็นอยู่ที่ดี มีแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับแรงงานไทยและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ


นายอภิรมย์กล่าวว่า ธ.ก.ส. อำนวยสินเชื่อให้แก่แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศที่จัดส่งโดยกรมการจัดหางานและบริษัทจัดหางาน วงเงินกู้ไม่เกิน 250,000 บาท ต่อราย คิดดอกเบี้ยในอัตราลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี ผู้กู้สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันหนี้เงินกู้จำนวน 2 คน หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันร่วมกลุ่ม 5 คน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้แล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน และไม่เกินสัญญาจ้างงาน โดยชำระคืนเท่ากันทุกงวด และในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธ.ก.ส. ธนาคารจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับบ้านให้แก่แรงงานไทย 50 %


สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย 1. ผู้ขอรับสินเชื่อเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. กู้เงินเพื่อตนเอง เพื่อคู่สมรส เพื่อบุตร หรือเพื่อคู่สมรสของบุตรที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในอุปการะ หรืออยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 2. ผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์


ที่กรมการจัดหางานกำหนด และผู้ว่าจ้างให้ทำงานในต่างประเทศกำหนด 3. ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการกงสุล สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น และ 4. ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศที่จะไปทำงานโดยได้รับวีซ่า (VISA WORK PERMIT) จากประเทศนั้นๆ หรือวีซ่า (VISA) ประเภทอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเทศ นอกจากนั้น ธ.ก.ส.ยังให้บริการทางการเงินด้านอื่นๆ อาทิเช่น การบริการรับฝากเงิน การบริการโอนเงินระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการบริการทางการเงินอื่นๆ เกี่ยวข้องอีกด้วย


โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รายงานยอดการส่งออกแรงงานไทยไปยังต่างประเทศแล้วถึง 1,663,280 ราย สามารถทำรายได้ส่งกลับเข้าประเทศได้ถึง 83,161 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนการไปทำงานต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน ให้แรงงานไทยไปแล้วทั้งสิ้น 96,064 ราย รวมวงเงินสินเชื่อที่ปล่อยให้แรงงานไปทำงานที่ต่างประเทศ 12,686 ล้านบาท


สำหรับแรงงานไทยที่สิ้นสุดสัญญาจ้างงานแล้ว เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย จะได้นำเอาองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์และความชำนาญที่ได้รับขณะปฏิบัติงานในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในประเทศไทย นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนของเกษตรกร เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย ธ.ก.ส. จะเข้ามาทำหน้าที่อำนวยสินเชื่อให้แก่แรงงานไทยดังกล่าวตามโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 4 ต่อปี

รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรหรือธุรกิจเกษตรอย่างมีศักยภาพเพียงพอ ผ่านศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม SMEs เกษตร ของ ธ.ก.ส. ทั้งในด้านการบริหาร การเงินและการบัญชี การตลาด เทคโนโลยีการผลิต ทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชนและป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานจากถิ่นที่อยู่อาศัย สร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อครอบครัวเกษตรกรและคนในชุมชน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม


นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายรองรับการกลับมาของแรงงานไทย เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจใช้บริการสินเชื่อสนับสนุนแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย และสินเชื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแรงงานไทยหลังกลับจากทำงานต่างประเทศตลอดจนบริการโอนเงินต่างประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ