คมนาคมอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดน

คมนาคมอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดน

คมนาคมอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามพรมแดนเริ่ม ไทย-เมียนมา ณ จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ หรือ NTFC ครั้งที่ 2/2559 ว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วม สำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดังนี้ โดยได้เห็นชอบให้ประเทศสมาชิกดำเนินการออกใบอนุญาตเพื่อการขนส่ง ภายใต้พิธีสาร 3 ของความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CBTA) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2560 และเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการออกใบอนุญาตดังกล่าวสำหรับประเทศเมียนมา ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ โดยให้เมียนมา เริ่มดำเนินการออกใบอนุญาตเพื่อการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลง CBTA กับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน ให้คณะอนุกรรมการด้านศุลกากรและคณะอนุกรรมการด้านอื่นๆ ประชุมร่วมกันเมื่อจำเป็น เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับการเริ่มดำเนินการตามความตกลง CBTA

พร้อมกันนี้ ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจากับประเทศเมียนมา เพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ไทย-เมียนมา ณ จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมรองรับกับการเปิดจุดผ่านแดนดังกล่าวด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook