10 บัญชีเงินฝากประจำได้ดอกเบี้ยสูง+ปลอดภาษี

10 บัญชีเงินฝากประจำได้ดอกเบี้ยสูง+ปลอดภาษี
AomMoney

สนับสนุนเนื้อหา

WiseChoice

การออมเงินคือหนทางเริ่มต้นสู่ความร่ำรวย และเป็นเส้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถบรรลุความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นความฝันที่จะซื้อบ้าน, รถ หรือการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงทำให้หลายคนที่ต้องการเก็บเงินออมให้ประสบผลสำเร็จนั้นเลือกการฝากเงินกับธนาคาร หลายคนเลือกใช้บริการเงินฝากประจำซึ่งช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยการออมเพราะต้องนำเงินฝากให้ครบทุกเดือนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่้ต้องการ

 

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจึงเป็นตัวเลือกที่ใครๆก็อยากนำเงินไปฝากด้วย เพราะผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการฝากประจำทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นเรื่องการเสียภาษีเงินฝากด้วย แต่ด้วยข้อบังคับว่าแต่ละคนจะสามารถเปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้เพียง 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น ดังนั้นก่อนเลือกเปิดบัญชีควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการเปิดบัญชีให้ดีก่อน

 

วันนี้ Wise Choice จึงรวบรวมบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนดอกเบี้ยสูงแถมปลอดภาษีมาเพื่อทุกคนที่อยากออมเงินได้ดูว่า บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ (ทั้งนี้ลำดับตัวเลขไม่ใช่การจัดอันดับแต่อย่างใด)

 

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี


ธนาคาร : ธนาคารไทยเครดิต
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.8% ต่อปี


สิทธิประโยชน์ : ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งยังรับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเงินฝากทันใจที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง และสามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ :
* สำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน
* ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาทต่อบัญชีต่อราย โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
* อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่เลือกฝาก


การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 3 เดือนโดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
* กรณีมีการขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด ไม่ถือว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการ

ยกเว้นภาษี

* กรณีมีการขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝาก ปลอดภาษี และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก สามารถถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารไทยเครดิต. (มปป). บัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.tcrbank.com/index.php/th สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.

 


บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน

ธนาคาร : ธนาคารธนชาต
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : ฝากเงิน 1,000 – 10,000 บาท = 2.35% ต่อปี, ฝากเงิน 10,000 – 25,000 บาท = 2.65% ต่อปี


สิทธิประโยชน์ : มอบอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากปลอดภาษีทั่วไป ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีโดยอัตโนมัติ ตลอดระยะเวลาการฝากด้วย โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาฝากเงินที่ธนาคารทุกเดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ฝากเงิน และเพื่อช่วยไม่ให้ลืมฝากจนทำให้เสียสิทธิ์การยกเว้นภาษี


เงื่อนไขบริการ :

* ลูกค้าจะต้องเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในวันและสาขาเดียวกันกับสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีเท่านั้น เพื่อหักเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี และเพื่อรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
* จำนวนเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือน ผ่านช่องทางหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
* เมื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ
* ธนาคารจะต้องสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผ่านช่องทางบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ครบทุกงวดตลอดระยะเวลาการฝาก (ยกเว้นงวดแรกที่นำฝากตอนเปิดบัญชี)
* กรณีลูกค้าฝากครบกำหนดระยะเวลาและได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีแล้ว แต่ระบบไม่สามารถโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ เช่น กรณีที่บัญชีเงินฝากที่รับโอนปิดไปแล้ว เป็นต้น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย โดยคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด ตามระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ลูกค้ามาปิดบัญชี พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยที่ได้รับ


การจ่ายดอกเบี้ย :

* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
* หากฝากครบทุกงวดตามเงื่อนไขบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี แต่ไม่ได้สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่เปิดบัญชีปลอดภาษีมหาเศรษฐี และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย


* หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีได้งวดใดงวดหนึ่งตลอดระยะเวลาการฝากและขาดฝากไม่เกิน 2 งวดจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ระบบไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากได้ และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
* หากลูกค้าขอยกเลิกบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ขอยกเลิกบริการ และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย


* หากขาดฝากเกิน 2 ครั้งขึ้นไป แต่ยังคงฝากจนครบกำหนดระยะเวลาการฝากของบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาอัตราต่ำสุด และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :

* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากและจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
* ลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารธนชาต. (มปป). บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.thanachartbank.co.th/tbankcmsfrontend/PersonalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=225&PName=Personal. สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

ธนาคาร : ธนาคาร ไอซีบีซี
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : ฝาก 24 เดือน จำนวนเงิน 1,000 – 25,000 บาท = 2.6% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : เพียงฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน จนครบกำหนด 24 งวดติดต่อกัน รับสิทธิพิเศษ ในการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากเงินตามเงื่อนไข นำฝากเงินเข้าบัญชีด้วยตัวท่านเองที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร หรือเลือกใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

เงื่อนไขบริการ :
* ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี จนครบจำนวนงวดในการฝาก ทั้งนี้ ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาทต่อบัญชี
* ลูกค้านำฝากด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร (เงินสด หรือทำรายการโอนจากบัญชีอื่นของธนาคารเท่านั้น ไม่รับเช็ค) หรือสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทุกเดือนได้ โดยบัญชีคู่โอนจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี (กำหนดวันที่ในการหักบัญชีได้ทุกวัน โดยวันสุดท้ายคือวันที่ 28 ของแต่ละเดือน เมื่อกำหนดวันที่หักบัญชีแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ในภายหลัง)


* ลูกค้าสามารถขาดการนำฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด และธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน ลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย
* กรณีขาดการนำฝากเงินเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15


* เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าผู้ฝากไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะต่ออายุการฝากแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝาก ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
* วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน กรณีเป็นวันหยุด วันครบกำหนดจะเป็นวันทำการถัดไป
* ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะให้ธนาคารโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีของลูกค้า หรือลูกค้าทำการปิดบัญชีด้วยตนเองที่สาขา


* การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก สามารถถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
* ลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร ไอซีบีซี. (มปป). บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.icbcthai.com/ICBC/海外分行/工银泰国网站/th/个人金融服务/存款业务/定期存款账户/免税存款/ สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids

ธนาคาร : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.55% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (จำนวนเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท) สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน และใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน


เงื่อนไขบริการ :

* เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
* รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำ 12 เดือนปกติ หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.75%
การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก สามารถถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาตามระยะเวลาที่ฝากจริง และเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
* ฝากเงินไม่ครบ 6 เดือน ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
* หากปิดบัญชีก่อนครบกำหนดและมีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือน หรือขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา และเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์. (มปป). เงินฝากปลอดภาษี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.lhbank.co.th/Product/submenu/81103. สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน

ธนาคาร : ธนาคาร ยูโอบี
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : ฝากเงิน 1,000 – 9,500 บาท = 2.% ต่อปี, ฝากเงิน 10,000 – 24,500 บาท = 2.25% ต่อปี, ฝากเงิน 25,000 บาท = 2.% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือน ของการฝากเงิน โดยไม่ต้อง เสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝาก ต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,200,000 บาท ต่อบัญชี หรือ 2,400,000 บาท ต่อคน (คุ้มครองร่วมกันระหว่างบัญชีทวีสินและแคร์โฟร์คิดส์) และได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด


เงื่อนไขบริการ :

* เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
* สามารถฝากเงินได้ทุกวันทำการของธนาคาร โดยฝากเงินจำนวนเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด และสามารถขาดฝากเงินได้ไม่เกิน 2 งวด โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด และธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
* ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีหลังวันครบกำหนด ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
* ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
* สามารถเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์เพิ่ม โดยถือว่าเงินในบัญชีเป็นของบุตรผู้เยาว์ (สำหรับเด็กแรกเกิด บิดา/ มารดา เป็นผู้เซ็นเปิดบัญชี)
* กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่ยื่นขอเปิดบัญชีจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง


การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ไม่สามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีปิดบัญชี


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร ยูโอบี. (มปป). บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.uob.co.th/th/personal/fixed-deposit-uob-tax-free-taveesin.html. สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.

 

บัญชีเงินฝาก KTB ZERO TAX MAX

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.45% ต่อปี

สิทธิประโยชน์ : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX ให้ผลตอบแทนสูง ช่วยให้มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนดฝากสามารถสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ (Standing Payment Order) จากบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันเพื่อนำฝากเข้าบัญชี KTB ZERO TAX MAX ทุกเดือน โดยไม่ต้องเสียเวลามาธนาคาร


เงื่อนไขบริการ :
* ฝากเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก
* ในระหว่างระยะเวลาการฝาก จะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
* ครบกำหนดฝากโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / ประจำ 3 เดือน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก
* ผู้ฝากมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากเพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)


* ค่าบริการที่อาจมี ธนาคารได้เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และสาขาของธนาคาร ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที 1 เมษายน 2559)
– การออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่แทนเล่มเดิม เนื่องจากเสียหาย ชํารุด เปลียน เงื่อนไขการสั่งจ่าย เปลี่ยนลายมือชื่อ เปลี่ยนชื่อนามสกุล : 50.-บาท ยกเว้นกรณี การชํารุดทีเกิดจากความผิดพลาดของธนาคาร
– การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Bank Account Statement) : 100 บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน), 200.-บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูล ย้อนหลังเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน), 500.-บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง เกิน 24 เดือนขึ้นไป)
– การลงนามรับรองเอกสารทางการเงิน : 100.-บาท/ฉบับ


การจ่ายดอกเบี้ย :
* อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว (Float Rate) โดยอิงกับเงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด + 1.00 % ต่อปี
* คำนวณดอกเบี้ยทุกวันตามประกาศของธนาคาร แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร กรุงไทย. (มปป). เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.ktb.co.th/ktb/th/product-detail.aspx?product=dBUZVxvMElLWCYY3bDnFnQ%3d%3d&type=c. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ พลัส

ธนาคาร : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.3% ต่อปี


สิทธิประโยชน์ : ดอกเบี้ยสูง.. รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ณ วันเปิดบัญชี) +0.5% คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก รับสิทธิพิเศษทางภาษี.. ไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย ฟรี! ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล.. วงเงินความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝากสูงสุดถึง 600,000 บาท สะดวกสบาย.. สามารถใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ พลัส (เฉพาะสำนักหักบัญชีเดียวกัน) ทุกเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (รายได้จากดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน นี้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันโดยอัตโนมัติ


เงื่อนไขบริการ :
* บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิก CIMB Preferred ณ วันเปิดบัญชี
* เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี
* เปิดบัญชีตั้งแต่ 15,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 15,500 บาท 16,000 บาท 16,500 บาท เป็นต้น และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี
* เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ Plus ที่เปิดไว้คู่กัน
* ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชีทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ติดต่อกันจนครบระยะเวลาการฝาก
* ขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง สามารถนำฝากต่อได้โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
* ขาดฝากเงินเกิน 2 ครั้ง ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้


เงื่อนไขการประกัน :
* ระยะเวลาความคุ้มครอง: มีผลตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
* การให้ความคุ้มครองถือตามอายุของผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเป็นหลักโดยกำหนดอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี และให้ความคุ้มครองจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก
* กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกิน 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
* การสิ้นสุดความคุ้มครอง: เมื่อลูกค้าฝากเงินครบกำหนดระยะการฝากตามเงื่อนไข หรือ เมื่อลูกค้ายกเลิกการฝากเงินก่อนครบกำหนด หรือ บัญชีเงินฝากนี้ถูกปิดบัญชีเนื่องจากลูกค้าขาดการนำฝากตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป


การจ่ายดอกเบี้ย :
* คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลา 24 เดือน ที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ณ วันที่เปิดบัญชี คงตลอดที่ระยะเวลาฝาก
* คำนวณดอกเบี้ยทุกวันตามประกาศของธนาคาร แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริง พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย. (มปป). เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ พลัส. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.cimbthai.com/CIMB/personal/product/deposit/phemkha_sabai-jai_plus_fixed_deposit/. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

ธนาคาร : ธนาคาร กรุงเทพ
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.25% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : ให้ท่านได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 12 เดือนท่านสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 25,000 บาท จากนั้นในแต่ละเดือน เพียงแต่ฝากเงินตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ก็จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นดอกเบี้ยทบต้น ทั้งยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย


เงื่อนไขบริการ :
* บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน
* จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท
* ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
* ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)
* การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
* การผิดนัดการฝากเงินเกิน 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
* การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา จะไม่สามารถฝากต่อได้ ต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา รวมถึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย


การจ่ายดอกเบี้ย :
* คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เริ่มฝาก เป็นระยะเวลา 1 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบ 1 ปี โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ครบปี


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร กรุงเทพ. (มปป). บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/Accounts/SinmathayaSubthawee/Pages/default.aspx. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี

ธนาคาร : ธนาคาร ออมสิน
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.25% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ช่วยการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณง่ายๆ ที่ให้ผลตอบแทนพร้อมยังเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองให้คุณใช้ในยามฉุกเฉิน กับเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี


เงื่อนไขบริการ :
* เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก
* การฝากด้วยเช็คต้องทราบผลเรียกเก็บภายในเดือนที่ฝาก
* ในระหว่างระยะเวลา 24 เดือนจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
* ผู้ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
* บัญชีร่วมของบุตรผู้เยาว์กับบิดาหรือมารดา / สามี-ภรรยา


การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้งๆ ละเท่าๆ กันทุกเดือน จะถอนได้ต้องฝากครบ 24 ครั้งเท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร ออมสิน. (มปป). เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.gsb.or.th/products/saving/fixed/fixed_monthly.aspx. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี

ธนาคาร : อิสลามแห่งประเทศไทย
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.15% ต่อปี


สิทธิประโยชน์ :
เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะออมทรัพย์ระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีผลตอบแทน โดยนำเงินฝากธนาคารจำนวนเท่ากันทุกเดือนตลอดระยะเวลา 24 เดือน ด้วยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท


เงื่อนไขบริการ :
* ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่าๆ กัน เข้าบัญชีในวันใดก็ได้ของทุกๆ เดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา24 เดือน
* การฝากด้วยเช็คต้องทราบผลเรียกเก็บภายในเดือนที่ฝากในระหว่างระยะเวลา 24 เดือนจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกิน 2 ครั้ง ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
* การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก (15.0 %)และบัญชีจะมีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์) เพื่อโอนผลตอบแทนเมื่อครบระยะเวลาการฝาก และ/หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุดอรอบะฮ์) ทุกเดือน


* ผู้ฝากมีสิทธิขอยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชี
* ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก ถ้าเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท
* กรณีเป็นบัญชีร่วม จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากเฉพาะ
* บัญชีร่วมมารดา/ผู้เยาว์ มารดามีอำนาจในการปกครองบุตรผู้เดียวให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของมารดา
* บัญชีร่วมของสามี/ภรรยา สามีได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของสามี
* บัญชีเพื่อผู้เยาว์ ผู้เยาว์ได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์


* บัญชีผู้เยาว์ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
* บัญชีร่วมบิดา/ผู้เยาว์ บิดาจะได้รับสิทธิ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
* มารดาปกครองบุตรร่วมกับบิดา บิดาเป็นผู้มีสิทธิให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
* กรณีผู้ฝากฝากเงินครบกำหนดระยะเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากผู้ฝากต้องปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุดอรอบะฮ์)


* กรณีผู้ฝากต้องการฝากในบัญชีประเภทนี้ต่อ ให้เปิดบัญชีใหม่กรณีผู้ฝากผิดเงื่อนไขการนำฝาก หรือผู้ฝากต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก
* กรณีผู้ฝากไม่ได้ปิดบัญชีด้วยตนเอง ระบบงานจะออกรายงานว่าบัญชีนี้มีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์)


การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะประกาศผลตอบแทนให้ลูกค้าทราบทุกเดือน แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลา (กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไข ถอนเงินก่อนครบกำหนด (24 เดือน) ธนาคารอาจจะจ่ายผลตอบแทนอัตราเท่ากับบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ตามประกาศธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่บัญชีของผู้ฝากอยู่ครบตามกำหนดระยะเวลาการฝาก (24 เดือน) เท่านั้น ทั้งนี้ บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์) ไม่มีสัญญาในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝาก แต่ในกรณีที่ธนาคาร ได้รับกำไรจากการนำเงินฝากของลูกค้าไปลงทุน ธนาคารอาจจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้น เดือนธันวาคม ของทุกปี หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์)


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย. (มปป). บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=2&Customer=Main. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งบัญชีเงินออมที่จะช่วยให้ฝันเป็นจริงได้ แต่อีกสิ่งที่ควรคิดก่อนนำเลือกเปิดบัญชีคือ อย่าฝากเงินโดยดูเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่านั้น แต่ควรพิจารณาเงื่อนไขที่มาพร้อมกับบัญชีและความมั่นคงของธนาคารนั้นๆด้วย และรายละเอียดของธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นควรตรวจสอบและสอบถามเพื่อความถูกต้องชัดเจนกับทางธนาคารโดยตรงก่อนเปิดบัญชีทุกครั้ง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!