สรรพสามิต เผยจับผู้ทำผิดกว่า 3.5 หมื่นคดี ปิดโรงงานสุราชุมชนกว่า 200ราย

สรรพสามิต เผยจับผู้ทำผิดกว่า 3.5 หมื่นคดี ปิดโรงงานสุราชุมชนกว่า 200ราย

สรรพสามิต เผยจับผู้ทำผิดกว่า 3.5 หมื่นคดี ปิดโรงงานสุราชุมชนกว่า 200ราย
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพสามิตสนองนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต สั่งคุมเข้มตรวจสอบโรงงานสุรากลั่นชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผ่านมาสั่งปิดกิจการกว่า 200 ราย และทำลายสุราและยาสูบของกลางผิดกฎหมาย

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้ กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) พบว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. สุรา จำนวน 23,171 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 71,022,001.32 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น สุรากลั่น จำนวน 84,173.33 ลิตร สุราแช่ จำนวน 93,018.21 ลิตร เชื้อสุรา จำนวน 685.30 กิโลกรัม สุราต่างประเทศ จำนวน 30,698.58 ลิตร และ เครื่องกลั่น จำนวน 48 ชุด

สำหรับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ยาสูบ จำนวน 11,512 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 213,557,421.60 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น ยาสูบต่างปะเทศ จำนวน 528,787 ซอง กรองทิพย์ 90 จำนวน 14,408 ซอง สายฝนและอื่น ๆ จำนวน 19,194 ซอง และยาเส้น/บารากู่ จำนวน 3,384.49 กิโลกรัม

พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2527 จำนวน 1,696 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 84,644,965.92 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น โซลเว้นท์ จำนวน 32,355 ลิตร ดีเซล จำนวน 1,103,561 ลิตร เบนซิน จำนวน 344,376 ลิตร น้ำมันเตา จำนวน 126,000 ลิตร เครื่องดื่ม จำนวน 404,461.02 ลิตร รถยนต์ จำนวน 34 คัน น้ำหอม 22,296 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 90 คัน และแบตเตอรี่ จำนวน 109,581 ก้อน และ พ.ร.บ. ไพ่ จำนวน 72 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5,094,927 บาท โดยมีของกลางแยกเป็น ไพ่ป๊อก จำนวน 12,291 สำรับ และไพ่อื่นๆ จำนวน 192 สำรับ รวมจำนวนคดีทั้งสิ้น 36,451 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น 374,319,315.84 บาท

สำหรับการปราบปรามผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนที่มิชอบด้วยกฎหมายกรมสรรพสามิตได้สั่งการให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุมโรงงานสุรากลั่นชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมโรงงานสุรากลั่นชุมชน โดยบูรณาการเร่งรัดการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการผลิตสุรากลั่นชุมชนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยสั่งการให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยง ตามพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบการจำหน่ายสุราของร้านค้าและสถานประกอบการบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาทั่วประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 พบว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมายและถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา จำนวนทั้งสิ้น 210 ราย เนื่องจากยังมีผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินการอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ มีสารปนเปื้อนและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ เช่น สารไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น หากรับประทานเข้าไปจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ทำลายระบบประสาท ปอด ไต ระบบหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ และระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียและสุขภาพอื่นๆ อีกด้วย

อธิบดีกรมสรรพสามิตทิ้งท้ายว่า ของกลางที่นำมาทำลายเป็นของกลางที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 ที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ซึ่งปกติที่ผ่านมา ของกลางยาสูบจะทำลายโดยวิธีการเผาไฟ และของกลางสุราทำลายโดยเททิ้ง แต่การทำลายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมชุมชน แต่อาจมีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการนำของกลางดังกล่าว มาผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์ไล่แมลง และทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับสังคมชุมชน โดยมีผู้แทน คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสรรพสามิตบำรุงเป็นผู้รับมอบของกลางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป