ธ.ก.ส.เปิดให้บริการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME วงเงิน ไม่เกิน 20 ล.

ธ.ก.ส.เปิดให้บริการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME วงเงิน ไม่เกิน 20 ล.

ธ.ก.ส.เปิดให้บริการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME วงเงิน ไม่เกิน 20 ล.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธ.ก.ส.ร่วมงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานีประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์สุราษฏร์ธานี จำกัด (โค-อ๊อป) ต.หนองไทร

อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยจัดพิธีเปิดตัวขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตรภาคใต้ (14 จังหวัด) มีเกษตรกรลูกค้าสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,100 คน นับเป็นการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและความพร้อมในภูมิภาค ตามภารกิจหลักของธนาคารในการพัฒนาขีดความสามารถภาคเกษตรจากเกษตรปฐมภูมิสู่เกษตรอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส ขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้า โดยพัฒนาขีดความสามารถความรู้ด้านการผลิต การตลาดอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ภายหลังเปิดโครงการในระดับประเทศไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และกำหนดจัดเปิดตัวขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ธ.ก.ส.ดำเนินการแล้วในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 2 ครั้ง

ในครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ในเขตภาคใต้ 14 จังหวัด เพื่อสร้างความพร้อมและรวมพลังในการขับเคลื่อนแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ครั้งนี้ ธ.ก.ส. ถือเป็นโอกาสอันดีร่วมกับส่วนราชการ จัดการประชุมเปิดตัวโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคใต้ 14 จังหวัด ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ สหกรณ์สุราษฏร์ธานี จำกัด(โค-อ๊อป) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี และตลาดนัดประชารัฐเพื่อชุมชนพร้อมจัดนิทรรศการธนาคารร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 – 6 สิงหาคม 2559


นายอภิรมย์กล่าวต่อว่า ธ.ก.ส. มีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการสินเชื่อ1 ตำบล 1 SME เกษตร (SMAEs) ตามที่รัฐบาลมอบหมายโดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน พัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน และการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SMAEs

โดยกำหนดวงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตั้งแต่ปีที่ 1-7 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคาร ธ.ก.ส.เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ล่าสุด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 มีเกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 12,196 ราย สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรแล้วในวงเงินจำนวน 13,562.9 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยทั่วประเทศให้เป็นผู้ประกอบการSMAEs เกษตร หรืออย่างน้อย 1 ตำบล ต้องมีผู้ประกอบการ SME เกษตร 1 ราย ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

เกษตรกรหรือชุมชนใด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถติดต่อที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ.

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook