ตลท.จับมือองค์กรตลาดทุน จัดอบรมคนรุ่นใหม่ สู่เส้นทางอาชีพทางการเงิน

ตลท.จับมือองค์กรตลาดทุน จัดอบรมคนรุ่นใหม่ สู่เส้นทางอาชีพทางการเงิน

ตลท.จับมือองค์กรตลาดทุน จัดอบรมคนรุ่นใหม่ สู่เส้นทางอาชีพทางการเงิน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พัฒนาบุคลากรป้อนสู่ตลาดทุนผ่านโครงการ“Young Corporate Financial Officer 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สร้างคนพันธุ์ใหม่ด้านการเงิน เพื่อตลาดทุนไทย” เพื่อบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ พร้อมเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุนด้านนักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์การเงิน ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เติบโตยั่งยืน

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาภาคตลาดทุนไทยในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาด้านสินค้าและบริการ บริษัทจดทะเบียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน โดยเฉพาะบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนที่ทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

รวมทั้งด้านนักวิเคราะห์การเงินที่จะช่วยบริหารการเงินของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโครงการ “Young Corporate Financial Officer 2016” ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ด้วยแนวคิด “สร้างคนพันธุ์ใหม่ด้านการเงิน เพื่อตลาดทุนไทย” โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษากว่า 71 คนในสาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในโครงการ University Networking ทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอย่างเข้มข้น

“เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “Young Corporate Financial Officer 2016” จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นในเรื่องการเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงินที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องการของภาคตลาดทุนโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน โดยช่วงท้ายของโครงการจะเป็นกิจกรรมการแข่งขัน Company Road show Competition ให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอกรณีศึกษาแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและองค์กรชั้นนำของภาคตลาดทุน ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ได้รับความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์จริง นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอีกด้วย” นางเกศรากล่าว

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากผู้บริหารระดับแนวหน้าของบริษัทจดทะเบียน นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงินมืออาชีพ ตลอดจนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ และที่สำคัญคือ ได้รับสิทธิฝึกงานในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่บริษัทจดทะเบียนภายหลังจากที่จบการศึกษา