พณ.เร่งส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

พณ.เร่งส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจ ฯ เร่งผู้ประกอบการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความถูกต้องรวดเร็ว

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง การนำส่งงบการเงิน
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่จะต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการยื่นงบการเงินแบบเอกสารแล้ว 465,476 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 ของยอดนิติบุคคลทั้งหมด 568,278 ราย และนิติบุคคลทุกราย จะต้องนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing แบบ 100% โดยล่าสุด มีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจำนวน 182,551 แสนราย ส่วนนิติบุคคลที่ได้นำส่งงบการเงินในรูปแบบเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรินิกส์ กรม ฯ ได้ขยายระยะเวลาการนำส่งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และขณะนี้ได้มีการนำส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะนำส่งถึงกว่า 400,000 ราย เพราะมีผู้ได้รับรหัสผู้ใช้งาน เพื่อเข้าระบบแล้ว จำนวน 404,930 ราย ซึ่งหากเกินกำหนดไม่มีโทษ แต่จะเรียกมาอบรมให้ความรู้ เพื่อให้การยื่นงบการเงินรอบบัญชีหน้า จะเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด