ครม.อนุมัติ รถไฟทางคู่ประจวบฯ-ชุมพร 1.7 หมื่นล้าน

ครม.อนุมัติ รถไฟทางคู่ประจวบฯ-ชุมพร 1.7 หมื่นล้าน

ครม.อนุมัติ รถไฟทางคู่ประจวบฯ-ชุมพร 1.7 หมื่นล้าน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ภาพประกอบจาก www.railway.co.th

ครม. อนุมัติการก่อสร้างรถไฟรางคู่ช่วงประจวบฯ-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร(กม.) วงเงินลงทุน 17,249.90 ล้านบาท  รฟท.เตรียมประกวดราคาผ่านระบบ อี ออกชั่น เดือนพ.ค.-ส.ค. คาดเริ่มก่อสร้างเดือน ก.ย. ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี แล้วเสร็จปี 2562

 

รายงานข่าวเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(26เม.ย.59)ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้

1.อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร  และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ

2. รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน  และ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ และให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินโครงการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้  ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน และช่วงหัวหิน –ประจวบคีรีขันธ์  เข้าข่ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือไม่

หากพิจาณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายคำสั่งดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการรอผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านความสะอาด   ความปลอดภัย และความตรงต่อเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 (เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย)  รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

 

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร(กม.) วงเงินลงทุน 17,249.90 ล้านบาท ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)จะดำเนินการประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(อี-ออกชั่น) ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี แล้วเสร็จปี 2562

 

โครงการนี้รัฐจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย โดยสำนักงบประมาณจะเป็นผู้จัดสรรเงินให้ดำเนินโครงการ ส่วนกระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้

 นอกจากนี้ ครม.ยังใช้อำนาจตามมาตรา 44 อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 165 กม. วงเงิน 20,145.03 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กม. วงเงิน 10,301.95 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดประกวดราคาระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน เริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคมนี้ แล้วเสร็จปี 2562 เช่นกัน