ด่วน ! 4 วันสุดท้าย ลดค่าโอน จำนองฯ บ้าน - ที่ดินเหลือ 0.01 %

ด่วน ! 4 วันสุดท้าย ลดค่าโอน จำนองฯ บ้าน - ที่ดินเหลือ 0.01 %

ด่วน ! 4 วันสุดท้าย ลดค่าโอน จำนองฯ บ้าน - ที่ดินเหลือ 0.01 %
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ภาพประกอบจากสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล คสช.  โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ บ้านอาคารทุกประเภทเหลือ 0.01 % กำลังจะหมดอายุของมาตรการลง เหลือเวลาสำหรับการทำธุรกรรมอีกเพียง  4 วัน จนถึงวันพฤหัสฯที่ 28 เม.ย.59 นี้ เท่านั้น

 

ทั้งนี้มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจำนองอสังหาฯครั้งนี้เป็นไปตามที่  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับ เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลาหกเดือน

 

โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรการดังนี้

 

หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง

 

1.ค่าธรรมเนียมการโอน (ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์) ค่าธรรมเนียมปกติคิด 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ขณะที่ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ ลดเหลือ 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์

 

2.ค่าธรรมเนียมการจำนอง (อันเนื่องจากการซื้อขายตามมาตรการเท่านั้น) ค่าธรรมเนียมปกติคิด 1% ของราคาจำนอง ขณะที่ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ ลดเหลือ 0.01% ของราคาจำนอง (เฉพาะค่าธรรมเนียมจำนองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท)

 

3. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์ตามมาตรการ

-อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จัดสรร ได้แก่ 1.อาคาร 2.ที่ดินพร้อมอาคาร (ที่ดินเปล่าไม่ได้ลด)

-อสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรร ได้แก่ 1.ที่ดินพร้อมอาคาร 2.ที่ดินเปล่า

-ห้องชุด ได้แก่ 1.ห้องชุดทั้งอาคารชุด 2. ห้องชุดรายห้อง

 

4.ประเภทอาคารที่ได้สิทธิลดค่าธรรมเนียม(ทั้งกรณีจัดสรรและไม่ได้จัดสรร)

1. บ้านเดี่ยว 2. บ้านแฝด 3. บ้านแถว 4.อาคารพาณิชย์

 

5.กรณีอาคารใหม่หรืออาคารเก่า หรือห้องชุดใหม่หรือห้องชุดเก่า ก็ได้รับลดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน

 

6. ผู้โอนและผู้รับโอน ผู้จำนองและผู้รับจำนอง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

 

7.การเรียกเก็บภาษีอากร การโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ เรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ