ก.แรงงานรับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น

ก.แรงงานรับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น สมัครฟรี ตั้งแต่วันนี้ - 27 มกราคม 2559

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือก ผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน 1 ปี หรือ 3 ปี ได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงานโดยในเดือนแรกได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 24,000 บาท และ IM ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 12 หรือเดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และค่าประกันสังคม ฝึกครบ 1 ปี จะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการฝึกงาน และจะได้รับ
เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 200,000 เยน หรือประมาณ 61,000 บาท ผู้ฝึกงานครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 184,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 หรือที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันนี้ - 27 มกราคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.0-2245-0978 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694