คมนาคมลุยสร้างเส้นทางจักรยานในไทย

คมนาคมลุยสร้างเส้นทางจักรยานในไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เห็นชอบ กระทรวงคมนาคมกำหนด มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างเส้นทางจักรยานในประเทศไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างเส้นทางจักรยานในประเทศไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปอ้างอิงในการก่อสร้างเส้นทางจักรยานให้มีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ หลังการก่อสร้างที่ผ่านมายังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงกำหนดคู่มือเพื่อให้การออกแบบ สัญญาณไฟบนป้ายสัญลักษณ์ทางจักรยานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณนั้น เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการเดินทางของประชาชนด้วยจักรยานตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ และทำการตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการดำเนินมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเส้นทางจักรยานภายใต้การดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร และเทศบาล ต่างมีเส้นทางจักรยานที่ใช้งานได้ ระยะทาง 566.12 กม. ขณะที่เส้นทางที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีระยะทาง 715.39 กม. และเส้นทางที่มีแผนการพัฒนาในอนาคตระยะทาง 1,071.1 กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,352.61 กม.