สภาอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

สภาอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.อ.ท. เตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง ติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม

นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน ส.อ.ท. เปิดเผยว่า จากปัญหาวิกฤติภัยแล้งที่ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่า สถานการณ์น้ำในปี 2559 จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง โดย ส.อ.ท. ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาภัยแล้ง ทั้งการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ประกอบการเพื่อให้ทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือ โดยใช้กลไกของ War Room น้ำ ใน 4 ภูมิภาค การดำเนินงานด้าน CSR ด้านน้ำ แบ่งปันสำหรับการอุปโภคบริโภคให้ชุมชนรอบข้างและภาคส่วนอื่น ๆ การผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมนำน้ำบาดาลมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดินในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ผลักดันให้ภาครัฐพิจารณอนุญาตให้สามารถนำน้ำทิ้งจากโรงงานที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐาน ไปใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น และการส่งเสริมการทำ Water Footprint ในโรงงานตสาหกรรม 
เพื่อประเมินปริมาณการใช้น้ำ และนำมาหาแนวทางลดการใช้น้ำ รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ