ก.ล.ต.ประกาศลุยแผนยุทธศาสตร์3ปี

ก.ล.ต.ประกาศลุยแผนยุทธศาสตร์3ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการ ก.ล.ต. เผย แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ยกระดับคุณภาพตลาดทุนไทยได้ ชี้ หุ้นผวนจากปัจจัยภายนอก

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 3 ปี เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน ได้เข้าใจว่า แผน 3 ปี ของ ก.ล.ต. เน้นใน 4 เรื่องหลัก คือ การระดมทุน ตลาดและตัวกลาง สินค้า/ตราสารทางการเงิน และการพัฒนาศักยภาพของ ก.ล.ต. โดยเชื่อว่า จะยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทยให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการลงทุน ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งมีความชัดเจนในบทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยเป็นที่ยอมรับ จากปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนไทย ถือว่ามีศักยภาพเป็นที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งแล้ว

นอกจากนี้ นายรพี ยังกล่าวถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยในขณะนี้ว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งตลาดคงต้องมีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ

นายรพี เปิดเผยถึง การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่า ได้ให้ความสำคัญกับการทำให้ตลาดทุนเปิดกว้างเพื่อตอบสนองความต้องการการระดมทุนและลงทุนที่หลากหลายแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตลาดทุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรากฐาน โดยมีงานด้านการพัฒนาและการกำกับดูแลตลาดทุนที่สำคัญคือ การเปิดช่องให้กิจการขนาดเล็กและกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่มีศักยภาพสูงและหลายส่วนเป็นกิจการเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมีโอกาสเข้าถึงทุนในรูปแบบและต้นทุนที่เหมาะสมโดยการพัฒนาหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นผ่านระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สร้างบริการและสินค้าที่หลากหลายทำให้ตลาดทุนไทย น่าสนใจในสายตาผู้ลงทุนทั่วโลก ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสอดคล้องกับแนวทางสากลและพัฒนาการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจกองทุนรวมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนและตัวกลางด้วยการจัดทำดัชนีชี้วัด และเปิดเผยผลการประเมินระดับการพัฒนาด้านการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ด้านการกำกับดูแลศึกษาจุดเปราะบางของโครงสร้างตลาดที่เอื้อต่อการกระทำผิดตั้งแต่การรับหลักทรัพย์จนถึงการบังคับใช้กฎหมายและเสนอแนวทางดำเนินการเพื่อป้องปรามการกระทำผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทจดทะเบียนเพื่อป้องกันกรณีที่มีการใช้การเพิ่มทุนไปในทิศทางที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และกรณีการกระทำผิด และที่ผ่านมาถือว่า ตลท. ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เหมาะสมกับการลงทุน