คลังเล็งใช้พ.ร.บ.ภาษีรับมรดกใหม่ก.พ.นี้

คลังเล็งใช้พ.ร.บ.ภาษีรับมรดกใหม่ก.พ.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง เล็งใช้ พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกใหม่ ก.พ.นี้ ล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงได้เสนอกฎหมายลำดับรองของ พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่ 40 พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้งจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมรดก และอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาจำนวน 1 ฉบับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนชำระ นั้น ผู้ที่เสียภาษีจะต้องยื่นแบบคำขอชำระภายในระยะเวลา 150 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระได้ภายในระยะเวลา 2 - 5 ปี ซึ่งกรณีการผ่อนชำระ 2 ปี จะได้รับยกเว้นไม่ได้เสียเงินเพิ่ม ส่วนกรณีการผ่อนชำระเกินกว่า 2 ปี จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อเดือน ในส่วนของร่างกฎกระทรวง 6 ฉบับ ว่าด้วยการ กำหนดให้มีผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี จะเป็นในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ วัดวาอาราม และสภากาชาดไทย รวมถึงองค์กรการกุศลสาธารณะ ส่วนทรัพย์สินที่กำหนดให้ต้องเสียภาษี จะต้องเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ เงินฝาก และยานพาหนะ

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ต่อไป ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559