สรรพากรชี้เอกชนต้องเร่งทำบัญชีเดียว

สรรพากรชี้เอกชนต้องเร่งทำบัญชีเดียว

สรรพากรชี้เอกชนต้องเร่งทำบัญชีเดียว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อธิบดีกรมสรรพากร ชี้ เอกชนต้องเร่งทำบัญชีเดียว หากเข้าร่วมไม่ตรวจภาษีย้อนหลัง พร้อมลดหย่อนให้

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า พระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 มีผลบังคับให้แล้ว โดยบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายได้ในกรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท และแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ หรือ บัญชีเล่มเดียว ต่อกรมสรรพากร จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง โดย กรมสรรพากร จะเปิดให้แจ้งการใช้บัญชีเดียวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2559

นอกจากนี้ กรมสรรพากร ยังจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559 รวมถึงยกเว้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 สำหรับกำไรส่วนที่ไม่เกิน 3 แสนบาท และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 3 แสนบาท สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า และให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 และได้มีการจดแจ้งต่อสรรพากรในการใช้บัญชีเล่มเดียว

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook