ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลง่ายนิดเดียว

ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลง่ายนิดเดียว

ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลง่ายนิดเดียว
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

          นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2559 โดยให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ สำหรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ประจำปี 2558 มีอายุคราวละ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558- 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ในปี 2559 สามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 มีนาคม 2559 สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ เดิมได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559           ในปี 2559 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 240 แห่ง เป็นโรงพยาบาลรัฐ 158 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 82 แห่ง และมีสถานพยาบาลในปี 2558 ที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปี 2559 จำนวน 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร , โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท , โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จังหวัดสุรินทร์ , โรงพยาบาลเอกปทุม จังหวัดปทุมธานี , โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา จังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลนอร์ท อีเทอร์น-วัฒนา จังหวัดอุดรธานี  

          สำนักงานประกันสังคมจึงขอแจ้งให้ผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลทั้ง 6 แห่งข้างต้นทราบว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลอื่นให้ท่าน หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 มีนาคม 2559 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล


คำชี้แจง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2559 


          สำหรับรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนในปี 2559 สามารถตรวจสอบได้ที่นายจ้าง หรือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรศัพท์ 1506 โดยสถานพยาบาลที่ท่านขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ยังไม่เต็มศักยภาพที่จะรับผู้ประกันตนได้ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านประจำทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบันหรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์

[Advertorial]