กรอ.ชงเงื่อนไขพิจารณาแก้ไขผังเมือง

กรอ.ชงเงื่อนไขพิจารณาแก้ไขผังเมือง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรอ. ชงเงื่อนไขประกอบพิจารณาแก้ไขผังเมือง เสนอคณะรัฐมนตรี ลดอุปสรรคตั้งโรงงาน

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ว่า คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ได้มอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง หารือแนวทางการดำเนินงานและร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมี 6 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา, ประจวบ, กระบี่, ชลบุรี, ระยอง และนครปฐม ซึ่ง กรอ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแก้ไขผังเมือง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางในการประกอบจัดทำผังเมืองในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย การยกเลิกบัญชีกำหนดประเภท (บัญชีแนบท้าย) จำพวกโรงงานท้ายกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมือง และจัดทำข้อกำหนดที่มีลักษณะยืดหยุ่น สามารถรองรับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้ พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนำผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการลงทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด เมือง การจัดทำหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวกันชน และแนวป้องกัน ที่เหมาะสมกับโรงงานประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำโซนนิ่งอุตสาหกรรม และกำหนดให้การทำผังเมืองต้องสอดคล้องกันนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!