บขส.ร่วมเอกชน4,000รายลงนามต้านโกง

บขส.ร่วมเอกชน4,000รายลงนามต้านโกง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บขส.เตรียมเชิญผู้ประกอบการกว่า 4,000 ราย ร่วมลงนามในแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำ "นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ บขส." ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บขส. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย บขส. ต้องยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ขณะเดียวกัน ได้กำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมควบคู่ไปกับจรรยาบรรณขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ คู่แข่งทางการค้า พนักงานและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารและพนักงานจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอันจะส่งผลให้ บขส. เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญผู้ประกอบการ คู่ค้า และคู่สัญญากว่า 4,000 ราย ร่วมลงนามในแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การไม่รับสินบนทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่รับของขวัญของกำนัล รวมทั้งไม่กระทำการใดในลักษณะที่บั่นทอนผลประโยชน์ของ บขส. หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลอื่น เป็นต้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!