อุตฯตั้งเป้าเพิ่มรายได้SME300,000ล.

อุตฯตั้งเป้าเพิ่มรายได้SME300,000ล.

อุตฯตั้งเป้าเพิ่มรายได้SME300,000ล.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เอสเอ็มอี 1% ของจีดีพี คิดเป็นมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท ภายในปี 2559

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้นโยบายเอสเอ็มอี เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแนวทางปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เน้นปัจจัยการผลิตเดิมซึ่งใช้ประโยชน์จากที่ดิน แรงงาน และทุน ไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อยกระดับให้เอสเอ็มอีไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้ของเอสเอ็มอีทั้งระบบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ให้ขยายตัวร้อยละ 1 ภายในปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 300,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีแนวทางการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ในหลายมาตรการ แต่ช่องทางหนึ่งที่มองว่า จะเกิดประโยชน์ได้สูงสุด และสอดคล้องกับการพัฒนาเอสเอ็มอีตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ คือ การพัฒนาตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า ขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะมากขึ้น รวมทั้งใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการการผลิต เพื่อพัฒนาจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะส่งเสริมการขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมและบริการ 11 สาขา อาทิ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการขนส่งทางราง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง บริการโลจิสติกส์ เป็นต้น

โดยแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 จะถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook