คมนาคมปรับโครงสร้างกรมการบินพลเรือน

คมนาคมปรับโครงสร้างกรมการบินพลเรือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมปรับโครงสร้าง กรมการบินพลเรือน รองรับจัดตั้งคณะกรรมการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการรองรับการจัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่า หลังจากที่มีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ในการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมการบินพลเรือน และได้มีการแยกโครงสร้างองค์กรออกเป็น 4 หน่วยงานแล้ว จะต้องเตรียมการรองรับหลายส่วน สำหรับการจัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาทิ การเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินแห่งประเทศไทย, การเสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานการบินแห่งประเทศไทย, การเตรียมการในส่วนของโครงสร้างและอัตรากำลังคนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานการบินแห่งประเทศไทยนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นผู้กำหนดตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งหลังจากที่มีการออกพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในระยะ 30 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ จะต้องทำดำเนินการเร่งรัดในการปรับโครงสร้างองค์กรให้แล้วเสร็จ