รมว.กษ.เตรียมประชุมคกก.ปฏิรูปที่ดิน

รมว.กษ.เตรียมประชุมคกก.ปฏิรูปที่ดิน

รมว.กษ.เตรียมประชุมคกก.ปฏิรูปที่ดิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเข้าร่วมเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเข้าร่วมเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 6/2558 ณ ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน นี้ เกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559, ร่างระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร พ.ศ. ... , ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงนามในคำสั่งเรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการฟ้องคดี และการดำเนินคดีปกครอง, การให้ความยินยอม บริษัท เอ็นนีโก้ ซัพพลาย จำกัด ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำเหมืองแร่ยิปซัมฯ นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ผลการดำเนินงานกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ผลการดำเนินงานการจำหน่ายหนี้สูญกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแผนยุทธศาสตร์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2559-2561

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook