กรมขนส่งทางบกเดินหน้าโครงการสามล้อเอื้ออาทร

กรมขนส่งทางบกเดินหน้าโครงการสามล้อเอื้ออาทร
mcot

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าโครงการสามล้อเอื้ออาทร พร้อมรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มอีกไม่เกิน 814 คัน ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิจดทะเบียนด้วยตนเองที่ กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันนี้ – 28 สิงหาคมนี้ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจดทะเบียนวันที่ 9 กันยายน 2558

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างตามโครงการสามล้อเอื้ออาทรเพิ่มอีกไม่เกิน 814 คัน ซึ่งเป็นจำนวนที่คงค้างมาจากการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างเมื่อปี 2549 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ขับรถยนต์สามล้อรับจ้างประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและจัดระเบียบรถยนต์สาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

โดยเปิดให้ยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อขอใช้สิทธิ ตั้งแต่วันนี้ – 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ โดยกำหนดโควตาจดทะเบียนไม่เกิน 814 คันเท่านั้น และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียนวันที่ 9 กันยายน 2558

ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ได้รับสิทธิอยู่ในโควตาไม่เกิน 814 คัน กรมการขนส่งทางบกสามารถดำเนินการจดทะเบียนให้ได้ทันที แต่หากเกินจำนวนที่กำหนดจะมีการนำวิธีจับสลากมาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ วัน เวลา สถานที่ และวิธีการจับฉลากวันที่ 9 กันยายน 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจดทะเบียน 814 ราย และผู้ได้รับสิทธิสำรองอีก 20 ราย วันที่ 21 กันยายน 2558

ผู้ได้รับสิทธิต้องนำรถมาจดทะเบียนและชำระภาษีให้เสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกจะถือว่าเป็นการสละสิทธิและจะให้สิทธิการจดทะเบียนกับผู้มีสิทธิสำรองแทนตามลำดับรายชื่อต่อไป

นายธีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ มีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ โดยแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่อนุญาตไว้ และใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อรับจ้างที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมสำเนา

รวมทั้งไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และไม่เคยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต์สามล้อรับจ้างมาก่อนระยะเวลา 180 วัน นับถึงวันยื่นคำขอลงทะเบียน การเปิดรับจดทะเบียนรอบใหม่นี้

นอกจากจะเป็นการสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้ขับรถยนต์สามล้อรับจ้างแล้วยังสนับสนุนการใช้รถสาธารณะพลังงานสะอาด ด้วยการกำหนดคุณสมบัติให้รถทุกคันต้องใช้พลังงานจากก๊าซเอ็นจีวีหรือแอลพีจี โดยผู้ได้รับสิทธิ 1 ราย สามารถนำรถมาจดทะเบียนได้เพียง 1 คัน และห้ามจำหน่าย จ่าย โอน ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช้ทายาทภายใน 2 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

สำหรับปัจจุบันรถสามล้อรับจ้างที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 8,979 คัน ขณะที่ทั่วประเทศมีรถรับจ้างประเภทดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 20,379 คัน .-สำนักข่าวไทย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!