กรมการค้าภายในจัดสัมมนาเตรียมพร้อมAEC

กรมการค้าภายในจัดสัมมนาเตรียมพร้อมAEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน จัดสัมมนาส่งเสริมพัฒนาตลาดให้พร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในปี 2559 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ดังนั้น ทางกรมฯ จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาตลาดให้พร้อมสู่ AEC ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ รสนิยม และโอกาสทางการค้าในตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าเกษตรของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการตลาด ให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มจำนวนตลาดเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็นตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการตลาด ให้พร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้านการตลาด จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศ และบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 130 คน 

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการตลาด และผู้ประกอบการค้าในตลาด มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถปรับตัวรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!