ขนส่งทางบกแจงเพดานมิเตอร์แท็กซี่

ขนส่งทางบกแจงเพดานมิเตอร์แท็กซี่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่งทางบก แจง การแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับรถแท็กซี่ เป็นเพียงการปรับเพดานค่าโดยสาร ยังไม่ใช่อัตราจัดเก็บจริง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงคมนาคม ได้มีการประกาศแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ รถแท็กซี่ ปรับขึ้นราคาว่า การประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการประกาศปรับเพดานอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ ที่จดทะเบียนนอกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิม 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 50 บาท เป็นไม่เกิน 100 บาท กิโลเมตรต่อไปจากเดิมกิโลเมตรละ 12 บาท เป็นกิโลเมตรละ 20 บาท กรณีรถติดเคลื่อนที่ไม่ได้ จากเดิมนาทีละไม่เกิน 3 บาท เป็นนาทีละไม่เกิน 5 บาท และหากเป็นการใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือเวลากลางคืน ตามช่วงเวลาที่กระทรวงคมนาคม กำหนด ให้คิดค่าจ้างเพิ่มได้ไม่เกิน 100 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาที่ขาดแคลนหรือไม่มีรถแท็กซี่จะมาให้บริการ

ทั้งนี้ การปรับเพดานอัตราค่าโดยสารทั้งหมดดังกล่าวยังไม่ใช่อัตราที่จะใช้จัดเก็บจริง โดยอัตราที่จะใช้จัดเก็บจริงนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะพิจารณากำหนดไม่เกินจากเพดานที่กฎกระทรวงบัญญัติตามสภาพความเหมาะสมในแต่ละจังหวัด ก่อนออกประกาศกระทรวงคมนาคม และลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้จริงต่อไป สำหรับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ยังคงใช้เพดานอัตราค่าโดยสารเดิม