กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับโลจิสติกส์ไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับโลจิสติกส์ไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒน์ฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงการเร่งยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISO ว่า กรมพัฒน์ฯ เน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยอย่างยั่งยืน ให้พร้อมแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล พร้อมพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่รวมทั้งมีแผนประสานแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISO จากกรมฯ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเชิงนโยบายการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทยให้เป็นวาระสำคัญของชาติ โดยได้กำหนดเป้าหมายด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ให้ต่ำกว่าร้อยละ 15 เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็นร้อยละ 5 ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 และ 30

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!