ประกาศ เลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13 กองทุน

ประกาศ เลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13 กองทุน
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ประกาศระบุว่า โดยที่มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้ นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในราชกิจจานุเบกษา เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลิกตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ ดังต่อไปนี้


๑. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ฟิลไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๔๖๐/๒๕๓๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

๒. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้วทะเบียนเลขที่ ๕๙๔/๒๕๓๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สยามพิวรรธน์ กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๓๖/๒๕๔๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

๔. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๙๘/๒๕๓๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๕. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๖/๒๕๓๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๖. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานเอชเอสบีซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๗๓/๒๕๓๙ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๗. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอชเอสบีซีทวีทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๘. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สยามสินธร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๓๐/๒๕๓๙ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

๙. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๑๒๐/๒๕๓๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗

๑๐. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๑๑๐/๒๕๔๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๑. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๕๘๔/๒๕๓๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซิตี้คอร์ปมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๑๒/๒๕๔๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

๑๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซิตี้คอร์ปมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๑๓/๒๕๔๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
วรพล โสคติยานุรักษ์
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!