สศอ.ชี้อีก3ปีอุตฯต้องการแรงงานเพิ่ม3ล้านคน

สศอ.ชี้อีก3ปีอุตฯต้องการแรงงานเพิ่ม3ล้านคน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ .ชี้ อุตฯ ไทยมีความต้องการสูงในช่วง 3 ปีหน้า ภายใต้ปัจจัยพื้นฐานจากยอดขอรับ BOI และเศรษฐกิจ - แนะรัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน , IT

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2558-2560 ว่า ใน 5 อุตสาหกรรมหลักที่มีการจ้างงานสูงจะมีความต้องการแรงงานรวมสูงกว่า 3,268,000 คน ภายใต้ปัจจัยจากยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และปัจจัยพื้นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 4 ซึ่งเชื่อว่า เศรษฐกิจในปี 2559 และ 2560 หากไม่มีปัจจัยเสี่ยง จะทำให้เกิดการขยายตัวมากกว่าในปีนี้  โดยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พบว่ามีความต้องการสูงเป็นอันดับหนึ่งประมาณ 1,310,000 คน ตั้งแต่กระบวนการผลิตทางการเกษตร  รองลงมาคือ อุตฯ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 885,000 คน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 470,000 คน ยานยนต์และชิ้นส่วน 430,000 คน และอุตฯ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 173,000 คน โดยในหลายภาคการผลิตจะอาศัยแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทนความต้องการแรงงาน ขณะที่อัตราการว่างงานภายในประเทศ อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.6-0.8 ซึ่งที่ผ่านมาอัตราการว่างงานของไทย ไม่เคยมีสัดส่วนการว่างเกินร้อยละ 1

นายอุดม ยังกล่าวถึงมาตรการระยะสั้นในการรับมือปัญหา ความต้องการแรงงานที่สูงในภาคอุตสาหกรรมช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยภาครัฐจะต้องมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือแรงงานใหม่ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและให้ตรงกับความต้องการของตลาด ส่วนระยะยาว จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม สนับสนุนให้มีการลงทุนด้านเครื่องจักร การวิจัยและพัฒนา
และการลงทุนพัฒนาแรงงานด้านทักษะและการศึกษา และรัฐบาลควรมียุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจน

นอกจากนี้ นายอุดม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 สศอ. จะเร่งปรับปรุงพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การศึกษาและแรงงาน หรือ ระบบ LEED-X โดยมีฐานข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีความทันสมัยและเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างละเอียด

 

 


 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!