คลัง แถลงฐานะคลังของรัฐไตรมาสแรกปีงบ 58

คลัง แถลงฐานะคลังของรัฐไตรมาสแรกปีงบ 58

คลัง แถลงฐานะคลังของรัฐไตรมาสแรกปีงบ 58
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงการคลัง แถลงฐานะการคลังของรัฐบาลไตรมาสแรกปีงบ 58 มีรายได้กว่า 499,461 ล้านบาท ขณะที่เบิกจ่ายมีจํานวนทั้งสิ้น 844,102 ล้าน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาล ตามระบบกระแสเงินสดในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) ว่า รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 499,461 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 3,072 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับรายได้จากค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1 GHz งวดที่ 2 ในขณะที่ การเบิกจ่ายงบประมาณ มีจํานวนทั้งสิ้น 844,102 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 13,044 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 ทําให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 344,641 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 3,066 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 347,707 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 31,283 ล้านบาท ทําให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 316,424 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 179,324 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การขาดดุลงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 1 จะส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook