กรมการค้าภายในรับฟังความเห็นการรวมธุรกิจ

กรมการค้าภายในรับฟังความเห็นการรวมธุรกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายในจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าเพื่อออกกฎควบคุมการควบรวมธุรกิจ

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การควบรวมธุรกิจเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการผลิต ทางกรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ต้องติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการควบรวมของภาคเอกชน ต้องมีการกำหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบกติกาในการควบรวมธุรกิจของภาคเอกชน ในวันนี้ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เพื่อรับทราบและพิจารณาเกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสมและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เป็นภาระกับภาคธุรกิจ และภายหลังจากการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว จะได้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กำหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป