กบง.เก็บเงินเข้ากองทุนฯดีเซลอีก70สต./ลิตร

กบง.เก็บเงินเข้ากองทุนฯดีเซลอีก70สต./ลิตร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ปรับอัตราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของแก๊สโซฮอล์ 91 และดีเซล คาดส่งผลราคาขายปลีกในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลดลง

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เดินหน้าตามกรอบการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และกำกับดูแลค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยที่ประชุมปรับเพิ่มอัตราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ในอัตรา 0.30 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซล 0.70 บาทต่อลิตร เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังอยู่ในช่วงขาลง คาดว่าจะส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลดลงมา

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 พิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ในอัตรา 0.30 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซล 0.70 บาทต่อลิตร ซึ่งไม่ส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันดีเซลแต่อย่างใด การปรับครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งคาดว่าราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ E20 จะลดลงประมาณ 0.30 บาทต่อลิตร ส่วน E85 ราคาเท่าเดิม

ผลจากการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันครั้งนี้ ทำให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 1,196 ล้านบาทต่อเดือน จากเดิมมีรายรับประมาณ 4,487 ล้านบาทต่อเดือน เป็นประมาณ 5,683 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับฐานะสุทธิเงินกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2557 อยู่ที่ประมาณ 14,230 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังได้รับทราบนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2558 (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) 2.หลักการ และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) และ 3.กรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง