อุตฯจัดโครงการส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน

อุตฯจัดโครงการส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน

อุตฯจัดโครงการส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยจัดโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมเตรียมสร้าง Eco-Town นำร่อง 5 จังหวัด

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเลือกเครื่องมือเชิงนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557 โดยแบ่งกิจกรรมหลักเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.สร้างระบบการติดตามและการรายงานผล มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการหลัก 2.ส่งเสริมผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน มีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ดำเนินการหลัก 3.ส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว มีกลุ่มเป้าหมายหลักคืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการหลัก 4.สร้างความตระหนักด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน มีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการหลัก

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับท้องถิ่น ชุมชน และธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งต้องอาศัยการหารือและตกลงร่วมกันในการกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่ ขณะเดียวกันก็มีระบบตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการพัฒนาและการประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้นในระดับสากล

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook