ครม. เห็นชอบไทยเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรี IT

ครม. เห็นชอบไทยเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรี IT
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยฯ พาณิชย์ เผย ครม. เห็นชอบไทยเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรี IT เสริมขีดความสามารถไอทีไทยในอาเซียน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก WTO เข้าร่วมการเจรจาแล้ว 27 ประเทศ โดยสินค้าที่จะเจรจาประกอบด้วยวัตถุดิบ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า IT การเจรจาดังกล่าวเป็นการเจรจาเปิดเสรีระยะที่ 2 ต่อยอดจากการเจรจาลดภาษีศูนย์สินค้าไอทีในระยะที่หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2539 โดยขณะนั้นมีสมาชิก WTO จำนวน 52 ประเทศ รวมทั้งไทยเข้าร่วมเจรจาลดภาษีเหลือศูนย์ และยกเลิกค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความตกลง ITA การค้าสินค้าไอทีของโลกมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 12.28 และมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IT เพิ่มสูงขึ้น ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 7.09 นอกจากนี้ ทำให้จำนวนผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IT เพิ่มขึ้น ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 3.59