เงินเดือน-โบนัสปี′58 "วัสดุก่อสร้าง-เคมีภัณฑ์" แชมป์

เงินเดือน-โบนัสปี′58 "วัสดุก่อสร้าง-เคมีภัณฑ์" แชมป์
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทเฮย์กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กรระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนปี 2557 รวมถึงแนวโน้มการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2558 โดยเรื่องนี้ "ธนายุส สุทธิโก" ที่ปรึกษาบริษัทเฮย์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ตลาดแรงงานทุกวันนี้มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น และอีกไม่นานทั่วโลกจะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

"กอปรกับแรงงานที่มีในตลาดไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร จึงทำให้องค์กรต่าง ๆ ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการสรรหา และคัดเลือกพนักงานมากขึ้น ตรงนี้นับเป็นความท้าทายอย่างมากขององค์กร"

คำถามจึงเกิดขึ้นว่าทำอย่างไรจึงจะสรรหาบุคลากรให้ตรงคุณลักษณะตามที่องค์กรต้องการ พร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานด้วย ?

เพราะหากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถสรรหาพนักงานที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งเหมาะสมกับลักษณะงาน ไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ผลเช่นนี้ จึงทำให้บริษัทเฮย์กรุ๊ปทำการสำรวจแนวโน้มการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน พร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยกว่า 100 บริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน

"ธนายุส" กล่าวย้ำว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ การโยกย้ายงาน การว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถ ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร รวมถึงผลสำรวจเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน อัตราการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในปีหน้าด้วย

"จึงทำให้มีการคาดการณ์กันว่า ปี 2558 น่าจะเป็นปีแห่งความท้าทาย ทั้งในส่วนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานด้วยกันเอง รวมถึงตลาดโดยรวมของแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้วย"

วัสดุก่อสร้างเงินเดือนสูงสุด

ในปี 2558 อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการขึ้นเงินเดือนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุและก่อสร้าง โดยอยู่ที่ร้อยละ 6.30 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

และก๊าซ อยู่ที่ร้อยละ 6.28 ตามมาด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อยู่ที่ร้อยละ 6.25 แนวโน้มการขึ้นเงินเดือนในปี 2558 โดยเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 6.01 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 6.06 ในปี 2558

เคมีภัณฑ์จ่ายโบนัส 4 เดือน

การจ่ายโบนัสรวมประจำปี 2558 มีแนวโน้มว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับโบนัสสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยอัตราการจ่ายอยู่ที่ 4.03 เดือน ตามมาด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อยู่ที่ 3.98 เดือน และกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุและก่อสร้าง อยู่ที่ 3.69 เดือน

น้ำมันและก๊าซค่าตอบแทนสูงสุด

จากผลการสำรวจพบว่า อุตสาหกรรมที่จ่ายเงินเดือน (Basic Salary) สูงสุด 3 อันดับแรกในปีนี้ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

อสังหาฯลาออกมาก

อัตราการลาออกของพนักงานในแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในปีนี้สูงสุดเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 21 รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยี อยู่ที่อัตราร้อยละ 14

การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน

เมื่อพิจารณานโยบายการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนในปีนี้พบว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังคงใช้เงินเดือนพื้นฐาน(Basic Salary) ในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 50% ของค่าตอบแทนรวม อย่างไรก็ตาม องค์กรหลายแห่งมีแนวโน้มที่จะปรับการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน โดยเน้นที่การให้สวัสดิการ (Benefits) และเงินได้อื่น ๆ มากขึ้น

นอกจากนี้ "ธนายุส" ยังพบว่า องค์กรส่วนใหญ่มีการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่ค่ากลาง (P50) เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด แต่ก็พบว่าหลายองค์กรมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานที่สูงกว่าค่ากลางของตลาด (P50-P75)

"เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันด้านอัตราค่าตอบแทนที่สูงขึ้น องค์กรเหล่านี้จึงต้องการเป็นผู้นำตลาด เพื่อจะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้"

แต่จะรักษาคนในองค์กรได้มากน้อยเท่าไหร่ คงขึ้นอยู่กับนโยบายและทิศทางของแต่ละองค์กรแล้ว เพราะอย่างที่ทราบ พนักงานในปัจจุบันมีความสามารถค่อนข้างมาก

ทั้งยังมีโอกาสเลือกองค์กรมากขึ้นด้วย

แต่จะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้อยู่กับองค์กรของตนนานที่สุดเพราะการปรับเงินเดือนโบนัสอาจเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง พนักงานอาจต้องการโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองมากกว่า

ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรมีทางให้เขาเดินหรือเปล่าเท่านั้นเอง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!