มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติซื้อ673ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 14 ต.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)   นักลงทุน                ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ สถาบัน                   1,380.16                  1,455.44                  -75.29 บัญชีบล.                4,218.06                  3,468.82                  749.24 ต่างประเทศ           3,848.12                  3,174.69                  673.44 ในประเทศ            10,544.88                11,892.27                -1,347.38

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด