คลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ฯ วงเงิน 4,000 ล้าน ดอกเบี้ยคงที่ 3.25%ต่อปี

คลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ฯ วงเงิน 4,000 ล้าน ดอกเบี้ยคงที่ 3.25%ต่อปี
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยกระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 วงเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 3.25 ต่อปี อายุ 3 ปี จำนวน 1 รุ่น เป็นแบบไร้ใบตราสาร(Scripless)โดยมีรูปแบบและเงื่อนไขของการออกพันธบัตรออมทรัพย์ ดังนี้
  
 

 

 
 
ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรดังกล่าว ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 โดยเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2558

นอกจากนั้น พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ ได้เพิ่มช่องทางการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยฯ (KTB netbank) โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ที่ www.ktbnetbank.com ซึ่งผู้มีสิทธิ์ซื้อต้องดำเนินการสมัครขอใช้บริการ KTB netbank ผ่านสาขาของธนาคารก่อน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น เพื่อเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อมอบให้แก่บุคคลอื่นได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยฯ

ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) มาก่อน ต้องลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ)

การลงทะเบียน ใช้หลักฐานดังนี้
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่ 
 
ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายหรือที่ www.bangkokbank.com  ,  www.ktb.co.th ,  www.kasikornbank.com  ,  www.scb.co.th , www.pdmo.go.th  ,  www.bot.or.th

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!