กรมการค้าภายในพร้อมดูแลร้านหนูณิชย์พาชิม

กรมการค้าภายในพร้อมดูแลร้านหนูณิชย์พาชิม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายในดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จใกล้ชิด พร้อมช่วยร้าน “หนูณิชย์...พาชิม” ลดต้นทุน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญในการดูแลค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะราคาอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งกรมการค้าภายในได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอาหารปรุงสำเร็จอย่างใกล้ชิด โดยศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิต และปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาอาหารปรุงสำเร็จ พบว่า ราคายังไม่ควรมีการปรับขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการ “หนูณิชย์...พาชิม” โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคา ไม่เกินจาน/ชามละ 25-35 บาท และสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ ที่สำคัญสามารถเป็นกลไกชี้นำราคาของร้านอาหารทั่วไปที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวน 1,364 ราย และในส่วนภูมิภาคมีผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 40 จังหวัด จำนวน 606 ราย ซึ่งจะได้รับการลดต้นทุนวัตถุดิบ