ธนาคารโลกจัดไทยอันดับ26ปท.สะดวกลงทุน

ธนาคารโลกจัดไทยอันดับ26ปท.สะดวกลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารโลกจัดไทยอยู่อันดับที่ 26 ของประเทศที่มีความสะดวกเข้าไปประกอบธุรกิจ หลังลดระยะเวลาดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า  ก.พ.ร. ร่วมกับธนาคารโลกประจำประเทศไทย จัดประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ ประจำปี 2557

โดย ธนาคารโลก จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลกที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจปี 2015 และนับเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และ มาเลเซีย โดยวิธีการจัดอันดับในครั้งนี้เปลี่ยนเป็นแบบ Distance to Frontier หรือ พิจารณาจากระยะห่างของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐเทียบกับประเทศที่ดำเนินการดีที่สุด ซึ่งมีหลายด้านที่ไทยพัฒนาใกล้เคียงกับประเทศที่ดำเนินการดีที่สุด อาทิ การขอใช้ไฟฟ้า และการขออนุญาตก่อสร้าง ที่มีการใช้กระบวนการอนุมัติแบบช่องทางพิเศษสำหรับการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก

ส่วนด้านที่ยังคงต้องเร่งพัฒนาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ อาทิ การได้รับสินเชื่อ การแก้ปัญหาการล้มละลาย และการคุ้มครองผู้ลงทุน

ทั้งนี้ นางวรรณพร กล่าวว่า การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐของไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ทำให้การส่งออกและนำเข้ามีความสะดวกมากขึ้น ใช้เวลาดำเนินการลดลงกว่า ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2007