รมว.เกษตรคาด กลาง พ.ย. จ่ายสวนยาง1พันบาท/ไร่

รมว.เกษตรคาด กลาง พ.ย. จ่ายสวนยาง1พันบาท/ไร่

รมว.เกษตรคาด กลาง พ.ย. จ่ายสวนยาง1พันบาท/ไร่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คาดกลางเดือนพฤศจิกายน นี้ จ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง 1,000 พันบาทต่อไร่

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร จะเปิดรับแจ้งให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2557 โดยเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 
ส่วนการตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร โดยมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯ ระดับตำบล คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม 2558 ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเกษตรกรรายเดิม และเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีด ส่วนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรทุกประการ
 
การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร จะผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ตามผลการตรวจรับรองของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน
 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนรับทราบขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ เช่น การเตรียมเอกสาร หลักฐาน ประกอบการยื่นขอเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน รวมทั้งประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook