คลังยันมาตรการภาษีหนุนท่องเที่ยวขับเคลื่อนศก.

คลังยันมาตรการภาษีหนุนท่องเที่ยวขับเคลื่อนศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ มาตรการภาษีหนุนท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะ อธิบดีกรมสรรพากร ยัน ไม่กระเทือนรายได้รัฐ

กระทรวงการคลัง รายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (วานนี้ 14 ต.ค.) คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ดังนี้

1. ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง ทั้งกรณีที่ดำเนินการเองและกรณีจ้างผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สามารถนำรายจ่ายจากการจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว นำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้เป็นจำนวน 2 เท่าของที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2. ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการภาษีดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น อีกทั้งจะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว อันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ขณะที่ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า "มาตรการดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรไม่มากนัก แต่จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยผู้เสียภาษีจะสามารถใช้สิทธิ์หักเป็นรายจ่ายหรือหักเป็นค่าลดหย่อนได้ ภายหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558