TDRIชี้เร่งปฏิรูปความสามารถแข่งขันของเอกชน

TDRIชี้เร่งปฏิรูปความสามารถแข่งขันของเอกชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ปรึกษา TDRI ชี้ภาครัฐควรเร่งปฏิรูปด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชน วางนโยบายเน้นคุณภาพให้มากขึ้น

นายวิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวในงานเสวนาปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปอะไร และอย่างไร ที่จัดขึ้นโดยทาง TDRI ว่า ขณะนี้ ประเทศไทยควรให้ความสำคัญในการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณในการผลิตสินค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันของภาคเอกชนให้มากขึ้น โดยภาครัฐจะต้องเป็นกำลังหลักในการผลักดันภาคเอกชนและทำขนาดตัวเองให้เล็กลงเมื่อเทียบกับภาคเอกชน เพื่อให้ตลาดมีความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยวิธีคิดที่สำคัญรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญในการฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และปล่อยให้ภาคเอกชนดำเนินงานตามตลาดและเป็นไปตามกลไกเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีตามสิทธิ เนื่องจาก ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ในการแข่งขัน เพราะยังติดในส่วนของภาครัฐที่ควรกำหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ รวมถึงควรตั้งเป้าในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเปิดโอกาสให้เข้าถึงทั้งในส่วนของการทำงานระบบความยุติธรรม รวมถึงจะต้องมีระบบรองรับความเสี่ยงและภูมิคุ้มกันให้กับประเทศมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีผลกระทบได้รับไม่ใช่แต่ในประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีปัญหาทั้งเศรษฐกิจโลก และปัญหาระบบการเงินโลก