พาณิชย์คุมเข้มก่อนอนุญาตจดทะเบียนขาย

พาณิชย์คุมเข้มก่อนอนุญาตจดทะเบียนขาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ คุมเข้มก่อนอนุญาตจดทะเบียนขายตรงกัน แอบอ้างโกงแบบแชร์ลูกโซ่

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดยแฝงมาในรูปแบบธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางได้กำหนดแนวทางป้องปรามเป็นพิเศษ โดยออกคำสั่งให้ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดที่มีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรง ต้องแสดงต้นฉบับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน รวมถึงเอกสารแสดงฐานะทางการเงินที่ธนาคารออกให้ของหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นทุกคนต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบว่ามีการร่วมลงทุน ในการประกอบธุรกิจจริง นอกจากนี้ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าของอาคารที่จะใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ หากขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณาไม่รับคำร้องขอจดทะเบียนอย่างเด็ดขาด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแนะนำให้ประชาชนที่จะร่วมดำเนินกิจการหรือเข้าร่วมธุรกิจขายตรงควรตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจ จากคลังข้อมูลธุรกิจของกรมฯ ทาง www.dbd.go.th หรือสายด่วน 1570