TDRIชี้เปิดAECพบท้าทายในการเชื่อมโยง

TDRIชี้เปิดAECพบท้าทายในการเชื่อมโยง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

TDRI ชี้ เปิด AEC พบความท้าทายในการเชื่อมโยง ทั้งการลดภาษีศุลกากร การทำตลาดเชิงรุก

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวในการเสวนา "อยู่หรือไป อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียน" ว่า ยุทธศาสตร์การค้าของไทยขณะนี้คือ แผน ASEAN AS ONE ที่นักธุรกิจไทยอยู่ระหว่างเร่งขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในรูปแบบการเป็นเจ้าของเองทั้งหมด การเข้าไปร่วมทุน และการว่าจ้างผลิต

ทั้งนี้ พบว่ายังมีความท้าทายหลายประการในการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ การลดภาษีศุลกากรของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV เนื่องจาก 6 ประเทศอาเซียนเดิมได้เดินหน้าลดภาษีไปแล้ว ความนิ่งเฉยของผู้ประกอบการต่อโอกาสในการทำตลาดเชิงรุก การนำระบบรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้าด้วยตนเองมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ การพัฒนาคลังข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการค้าของแต่ละประเทศ การนำระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวมาใช้อย่างแพร่หลาย ความพร้อมของด่านชายแดน รวมถึงปัญหาคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ประจำด้านชายแดน การจัดหางบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงระบบคมนาคมขนส่ง และการร่วมมืออย่างจริงจังของแต่ละประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า