ธปท.คงGDPปีนี้1.5 %,58โตต่ำเป้าเหลือ4.8%ส่งออกไม่โต

ธปท.คงGDPปีนี้1.5 %,58โตต่ำเป้าเหลือ4.8%ส่งออกไม่โต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย คงคาดส่งออกปีนี้ ไม่โต ขยายตัว 0 เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอ คงเป้า จีดีพี ปีนี้ร้อยละ 1.5 ปี 58 โตแค่ร้อยละ 4 ขณะ มองปัจจัยบวกปี 2558 มาจากการบริโภคของครัวเรือน และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ปรับดีขึ้น

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน แถลงรายงานนโยบายการเงิน โดยระบุว่า ธปท. ได้คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ส่วนในปี 2558 ได้ปรับลดลงเหลือร้อยละ 4.8 จากเดิมคาดการณ์ว่า โตร้อยละ 5.5 ซึ่งการประมาณการในครั้งนี้ ยังไม่ได้ร่วมกรณีที่รัฐบาลอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นออกมา ทั้งนี้ การที่ ธปท. ปรับลด จีดีพี ปี 2558 ลงเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้น ภาคการส่งออกฟื้นตัวช้าและอ่อนแอกว่าที่คาด ทำให้มีข้อจำกัดในภาคการผลิตเพื่อการส่งออก ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้า จึงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้า

นอกจากนี้ ได้ปรับลดประมาณการการส่งออกปี 2557 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3 เป็นไม่ขยายตัวเลย และคาดการณ์การส่งออกปี 2558 จะขยายตัวได้ร้อยละ 4 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 6 เนื่องจากการส่งออกสินค้าไทยฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอลงเล็กน้อย โดยเฉพาะยุโรป กับญี่ปุ่น รวมถึงราคาข้าวและยางพาราตกต่ำ ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก

นอกจากนี้ นายเมธี ยังกล่าวถึงปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ว่าปัจจัยบวกในปี 2558 เกิดจากการบริโภคของครัวเรือนและความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ปรับดีขึ้นโดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวได้ร้อยละ 4 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ร้อยละ 10.2 ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ เม็ดเงินรายจ่ายจะสูงขึ้นจากนโยบายเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยคาดอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 93.7 และโครงการลงทุนที่ชัดเจนขึ้น เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำ ขุดลอกคูคลองและซ่อมถนน โดย
คาดการอุปโภค และการลงทุนภาครัฐ โตร้อยละ 5.1

นอกจากนี้ ในปีหน้าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาสู่ภาวะสมดุลในช่วงครึ่งปีหลังของปี เนื่องจาก นโยบายภาครัฐที่ชัดเจนขึ้น จึงทำให้การใช้จ่ายโครงการลงทุนภาครัฐมีมากกว่าคาดและทำให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูงกว่าที่คาด ด้านเสถียรภาพการเงินอัตราเงินเฟ้อในปี 2558 มีแนวโน้มปรับลดลงตามแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจาก และการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ประกอบกับ ความต้องการซื้อยังอยู่ในระดับต่ำทำให้เงินเฟ้อทั่วไป ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 จากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 2.2