บาดตาเซียน : 13/03/2012 ชอบที่รูปแบบราคา หรือ Price Pattem ... (SC)