ประชุมผู้ถือหุ้น ช.การช่าง ยังดำเนินต่อเนื่อง

ประชุมผู้ถือหุ้น ช.การช่าง ยังดำเนินต่อเนื่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้น ช.การช่าง ล่าสุด คณะกรรมการ พิจารณาวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บรรยากาศการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร ล่าสุด ขณะนี้ ทางคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมพิจารณาวาระที่ 8 ว่าด้วยเรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ใหม่ตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งในครั้งนี้ มีคณะกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ 1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ นายรัตน์ สันตอรรณพ

อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของคณะกรรมการที่ได้มีการพิจารณา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว ได้ลงมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ